Brazilian Jiu-Jitsu in Portland, Maine

Brazilian Jiu-Jitsu in Portland, Maine

In April 2003, Mr. Roy Harris taught a Brazilian Jiu-Jitsu seminar in Portland, Maine.  After the 2-day seminar, Chris tested for and earned his Brazilian Jiu-Jitsu blue belt.  In this picture, Roy Harris demonstrates a sweep from the open guard position.